فرم‌ها و آیین نامه ها

تعداد بازدید:۸۱۰۵
ارتقای اعضای محترم هیات علمی
ردیف فرمت عنوان
۱ آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی
۲ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ی ارتقا
۳ فرم شناسنامه علمی عضو هیات علمی پژوهشی جهت ارتقای مرتبه
۴ مدارک لازم جهت ارتقا
 
احتساب سنوات دوره پیمانی اعضای محترم هیات علمی
ردیف فرمت عنوان
۱ مدارک مورد نیاز
 
ترفیع سالیانه اعضای محترم هیات علمی
ردیف فرمت عنوان
۱ آیین نامه ترفیع اعضای هیات علمی موسسات پژوهشی
۲ فرم درج فعالیت ها جهت دریافت ترفیع
۳ فرم درخواست ترفیع پایه ی سالیانه
۴ مدارک لازم
 
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای محترم هیات علمی
ردیف فرمت عنوان
۱ فرم احتساب امتیازات
۲ شناسنامه علمی متقاضی
۳ مدارک لازم
 
تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اعضای محترم هیات علمی
ردیف فرمت عنوان
۱ مدارک لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
 
گرنت اعضای محترم هیات علمی
ردیف فرمت عنوان
۱ دستور العمل گرنت
۲ امتیازات گرنت
۳ فرم محاسبه فعالیتها برای دریافت گرنت
۴ فرایند تخصیص گرنت