مدیریت طرح و برنامه

تعداد بازدید:۶۹۲۱

چارت سازمانی مدیریت طرح و برنامه پژوهشگاه رنگ

وظایف واحد مدیریت طرح و برنامه

-    انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه پژوهشگاه.
-    همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پژوهشگاه.
-    جمع آورری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی نامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
-    تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی پژوهشگاه.
-    ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها (در صورت نیاز) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها.
-    دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
-    ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای پژوهشگاه.
-    نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
-    بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.
-    بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با سازمان برنامه و بودجه کشور.
-    نظارت عالی بر فرآیند طراحی مهندسی و تدارکات و ساخت و نصب و راه اندازی پایلوت ها در پژوهشگاه.
-    شناسایی پیمانکاران و مشاوران واجد شرایط ساخت پایلوت پلنت ها برای پژوهشگاه.
-    تعمیر پایلوت ها و تامین ابزار یدکی آنها.
-    برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی پژوهشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای پژوهشی و فناوری مورد نیاز و اقدام در مورد تامین عمرانی مورد نیاز.
-    برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی با همکاری واحدهای ذی ربط.
-    تهیه و تدوین طرح جامع پژوهشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
-    نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی پژوهشگاه.
-    بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی.
-    اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز پژوهشگاه.
-    برنامه¬ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی.
-    نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحدهای مختلف پژوهشگاه با هماهنگی مدیریت امور ادری و پشتیبانی.
-    تهیه نقشه طرحهای عمرانی پژوهشگاه.
-    برنامه¬ریزی و اجرای طرح فضای سبز پژوهشگاه در چهار چوب طرح جامع پژوهشگاه.
-    تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تعمییرات فنی در ساختمانها و تاسیسات.
-    برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز پژوهشگاه.
-    نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمانها، تاسیسات و لوازم مربوط (از قبیل شبکه های آب، برق، گاز و غیره) در پژوهشگاه.
-    جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی پژوهشگاه.
-    بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای پژوهشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، امکانات و اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی.
-    تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمانبندی شده.
-    مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی پژوهشگاه و واحدهای تابعه و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه پژوهشگاه.
-    انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی.
-    مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف پژوهشگاه.
-    برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری.
-    تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه پژوهشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
-    برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان تشکیلات پژوهشگاه.
-    مطالعه و بررسی درخصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء.
-    بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
-    تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها، نیروها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت پژوهشگاه.
-    همکاری با مدیریت امور اداری و پشتیبانی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه 
-    مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.
-    مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
-    تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
-    شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
-    برنامه¬ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره¬وری در فرآیند آموزش، تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
-    برنامه¬ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و موردنیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی.
-    انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای مورد عمل در پژوهشگاه.
-    انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی پژوهشگاه با هدف سازی و هماهنگ ساختن آنها.
-    برنامه¬ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها، روشها و رویه¬های مورد عمل در پژوهشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.
-    پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول ادرای پژوهشگاه.
-    برنامه¬ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری و بهره وری در پژوهشگاه با هماهنگی و همکاری مدیریت نظارت و ارزیابی پژوهشگاه.
-    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.