معاونت پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۲۸۹۲

وظایف معاونت پژوهشی

 • برنامه ریزی در امور مرتبط به تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در زمینه ‌های علمی در پژوهشگران، محققین و اعضای هیات علمی موسسه و اجرای آن پس از تصویب شورای پژوهشی
 • ارزیابی، بررسی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی و گروههای علمی موسسه و کوشش در جهت رفع مشکلات اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران و محققین
 • ارزیابی و بررسی و تهیه گزارشهای مورد لزوم در خصوص احتیاجات مالی و اعتبارات لازم برای پژوهشگران و محققان
 • ارزیابی فعالیت محققین، پژوهشگران و اعضایهیات علمی در خصوص انجام طرحهای پژوهشی، با توجه به گزارشهای ارسالی از لحاظ پیشرفت برنامه ها
 • نظارت بر ایجاد ارتباط با سایر مراکز پژوهشی در زمینه مبادله تحقیقات و مطالعات مربوط
 • نظارت بر فعالیت های کتابخانه، مراکز اسناد و نظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب شورای پژوهشی
 • نظارت مستقیم بر فعالیت آزمایشگاه مرکزی، امور پژوهش و تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر گروههای پژوهشی در زمینه تدوین مواد و منابع درسی دانشجویان
 • سازماندهی فعالیت های مربوط به حوزه معاونت و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 • تحقیق و بررسی در خصوص تنگناها و نارسایی های موجود و ارائه گزارشهای توجیهی برای رئیس موسسه
 • شرکت در جلسات، کمیسیونها، سمینارها، شوراها و جلسات ذیربط حسب مورد و ارائه گزارشهای لازم برای رئیس موسسه و شرکت در جلسات شورای پژوهشی موسسه و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادها و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و موضوعات مطروحه
 • ایجاد هماهنگی‌های لازم با معاون اداری و مالی در جهت تغییر فعالیت‌های موسسه
 • سایر امور محوله توسط ریاست موسسه

حوزه های مختلف معاونت پژوهشی:

 • آزمایشگاه مرکزی
 • تحصیلات تکمیلی
 • کتابخانه
 • امور پژوهشی
 • امور فناوری