تلفن واحدهای مختلف

واحد مربوطهشماره مستقيم/داخلي
مرکزی پژوهشگاه۲۲۹۶۹۷۷۷
نمابر حوزه ریاست و دفتر معاونت پژوهش و فناوری۲۲۹۴۷۵۳۷
حوزه ریاست و دفتر معاونت پژوهش و فناوری۲۲۹۵۶۵۱۴
حوزه ریاست و دفتر معاونت پژوهش و فناوری۲۲۹۵۶۱۲۶
معاونت توسعه،مدیریت و منابع۲۲۹۴۷۴۴۵
نمابر معاونت توسعه،مدیریت و منابع۲۲۹۵۱۰۹۰
مرکز رشد و واحدهای فناور۲۲۹۶۹۷۷۴
نمابر دفتر ارتباط با صنعت۲۲۹۶۹۷۷۵
امور اداری۲۲۹۵۸۳۱۰
امور مالی۲۲۹۵۸۳۱۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.