ثبت اختراع و مالکیت فکری

تعداد بازدید:۷۳۸۶

دستیابی به تکنولوژی در بنگاههای تولیدی تنها از طریق انتقال تکنولوژی امکان پذیراست ، چه انتقال عمودی و چه انتقال افقی .در انتقال عمودی یا انتقال تحقیق و توسعه، اطلاعات فنی و یافته های تحقیقات کاربردی به مرحله توسعه و طراحی مهندسی انتقال یافته و سپس با تجاری شدن تکنولوژی به فرایند تولید وارد می شود. در انتقال افقی ، تکنولوژی از یک سطح توانمندی در کشور یا شرکت دیگر به همان سطح توانمندی در محل دیگری منتقل می شود. در این حالت هرچه سطح گیرنده تکنولوژی بالاتر باشد هزینه انتقال تکنولوژی کاهش می یابد و جذب آن به صورت موثرتری انجام می شود. بنابراین تعریف سازمان ملل ، انتقال تکنولوژی عبارتست از وارد نمودن عوامل تکنولوژیک خاص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه تا این کشورها راقادر به تهیه و به کارگیرری ابزارهای تولیدی جدید و گسترش و توسعه ابزارهای موجودسازد.
واحد مالکیت فکری وظایف زیر را بعهده دارد:

  1. انجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از طرح ها و داراییهای فکری موسسه
  2. پیگیری قضایی موارد نقض حقوق مالکیت فکری مؤسسه در مراجع ملی و بین‌المللی
  3. اطلاع رسانی،‌آموزش و فرهنگ‌سازی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری در مؤسسه

رایانامه (Email) کارشناس گروه:  tmo@icrc.ac.ir