مواد رنگزا

تعداد بازدید:۸۱۳۸

 در این پژوهشکده، تحقیقات گسترده و متنوعی بر روی سنتز، بررسی خواص و کاربردهای مواد رنگزای آلی و معدنی صورت می گیرد. این پژوهشکده دارای سه گروه پژوهشی زیر می‌باشد:

  1. موادرنگزا
  2. رنگدانه های معدنی و لعاب
  3. رنگ و محیط زیست

همچنین این پژوهشکده به ۷ آزمایشگاه مجهز میباشد. انجام طرح های صنعتی، تحقیقات و مشاوره از اهم فعالیتهای آن است. تهیه و کاربرد رنگهای آلی و معدنی در فناوریهای پیشرفته و اعمال روشهای نوین تصفیه پسابهای صنایع مرتبط با رنگ از اهداف گروههای پژوهشکده رنگزا است.
 آزمایشگاههای زیر مجموعه این پژوهشکده همکار اداره استاندارد بوده و در تدوین و ارائه آزمون های استاندارد فعالیت دارند.

 

رئیس پژوهشکده

دکتر موسی صادقی کیاخانی     عضو هیات علمی sadeghi-mo@icrc.ac.ir