مدیریت امور پژوهشی

تعداد بازدید:۸۰۴۰

واحد فناوری در پژوهشگاه رنگ به منظور ایجاد تحول اساسی در راهبردهای فناوری و پژوهش و کمک به صنعت کشور برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و ارتقای کیفیت و کمیت عملیات صنعتی تاسیس گردید. ساختار سازمانی واحد فناوری موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ایران فعالیتهایی شامل، ارتباط با صنعت و مراکز علمی، همکارای با اداره استاندارد و خدمات آزمایشگاهی، انتقال فناوری و ثبت اختراع می باشد