عضویت در کتابخانه

تعداد بازدید:۸۵۴۹

آیین‌نامه عضویت در کتابخانه:

آیین نامه کتابخانه مجموعه ای از ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص امانت کتاب و ارائه سایر خدمات به مراجعه کنندگان است و هدف از تدوین آن حفظ حقوق اعضاء هیئت علمی این پژوهشکده و اجرای مقررات کتابخانه بطور یکنواخت است.
 
آیین نامه حاضر نحوه ارائه خدمات به اعضای داخل پژوهشکده و خارج از پژوهشکده را در بر می گیرد و شرایط بهره برداری از امکانات کتابخانه برای افراد مختلف را تبیین می نماید.
 
ماده ۱ : افراد مجاز به استفاده از کتابخانه:

۱-۱- کارکنان، کارشناسان و اعضاء هیأت علمی پژوهشکده اعم ازرسمی، پیمانی و پاره وقت.

۱-۲- اعضاء هیأت علمی، کارشناسان، محققان و دانشجویان سطوح مختلف دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی.

 ۱-۳- دانشجویانی که با پژوهشکده صنایع رنگ پروژه مشترک دارند.

 ۱-۴- مراجعان شرکتها و مراکز خصوصی.

 ۱-۵- مراجعان نهادها و سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها.

 ۱-۶- اعضای واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد.

 ۱-۷- مراجعان شخصی.

 

ماده ۲ : ضوابط کلی:

۲-۱- کارت عضویت اعضاء داخلی پژوهشکده به رنگ سفید، دانشجویان و اعضای هیأت علمی خارج از پژوهشکده به رنگ آبی و سایر اعضا به رنگ صورتی صادر خواهد شد.
 

۲-۲- کتب مرجع و نشریات به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند و فقط در محل کتابخانه قابل استفاده می باشند و تهیه کپی کامل از این کتب امکانپذیر نمی باشد.
 

۲-۳- تهیه کپی کامل از کتب امانتی بدون اجازه معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده ممنوع می باشد و در صورت عدم رعایت، ضمن ابطال عضویت بر حسب مورد جریمه آن توسط پژوهشکده تعیین می گردد.
 

۲-۴- در صورت خسارت و گم کردن کتب امانتی، عضو یا سازمان مربوطه موظف به تهیه عین کتاب و تحویل آن به کتابخانه می باشد. در صورت عدم امکان تهیه، ارزش ارزی کتاب تعیین و به میزان 5 برابر معادل ریالی آن به نرخ روز دریافت خواهد شد.
 

۲-۵- برای تمدید کتاب، وجود کتاب ضروری است و کتابدار موظف است پس از کنترل کتاب در صورت سالم بودن آن و درصورتی که توسط سایر اعضا رزرو نشده باشد، اقدام به تمدید نماید.
 

۲-۶- برای اعضای خارج از پژوهشکده، تمدید عضویت به شرط پرداخت حق عضویت که میزان آن در هر سال اعلام می گردد، بلامانع است و در صورت عدم تمدید آن، عضویت خاتمه یافته تلقی خواهد شد.
 

۲-۷- اعضای انجمن های علمی و صنفی مرتبط برای استفاده از امکانات کتابخانه از ۳۰% تخفیف برخوردار خواهند شد.
 

۲-۸- برای اعضای خارج از پژوهشکده، در صورتی که فرد مراجعه کننده مورد امانتی را با دیرکرد بازگرداند، برای بار اول ضمن تذکر به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۵۰۰ ریال دریافت خواهد شد. در صورت تکرار ضمن دریافت جریمه دیرکرد، عضویت فرد از سوی کتابخانه لغو خواهد شد. برای اعضای داخلی پژوهشکده برای بار اول تذکر داده می شود و این تذکر در پرونده عضو مورد نظر ثبت می گردد، برای بار دوم به ازای هر روز دیرکرد برای هر کتاب مبلغ ۵۰۰ ریال جریمه دیرکرد دریافت خواهد شد و برای بار سوم عضو به مدت یکماه از امکان امانت کتاب محروم خواهد گردید.
 

۲-۹- برای اعضای خارج از پژوهشکده، دانشگاه / فرد معرفی کننده / شرکت/ سازمان/ نهاد یا وزارتخانه متبوع مسئول حفظ و نگهداری کتب امانت گرفته شده خواهد بود و در صورت وارد آمدن هر نوع خسارتی به کتب امانتی، متعهد پرداخت خسارت وارده به پژوهشکده خواهد بود.
 

۲-۱۰- برای اعضای خارج از پژوهشکده، امکان کپی تا ۲۰ برگ در هر مراجعه با پرداخت هزینه کپی امکان‌پذیر می باشد.
 

۲-۱۱- عضویت برای افراد موضوع بند ۲ ، ۴ و۵ ماده ۱ به صورت یکساله خواهد بود ولی تأیید آنها هر شش ماه یکبار از طریق مرکز متبوع(دانشگاه، شرکت،نهاد یا وزارتخانه) پیگیری خواهد شد.

 

ماده ۳: شرایط عضویت:

۳-۱- کارکنان، کارشناسان و اعضا هیأت علمی پژوهشکده اعم ازرسمی، پیمانی و پاره وقت.

 • مدارک لازم: تکمیل فرم درخواست عضویت در کتابخانه که به تایید رئیس گروه یا مسئول مربوطه رسیده باشد، به انضمام 1 قطعه عکس ۴×۳.
 • اعضای داخلی پژوهشکده به جز اعضای هیأت علمی مجاز به امانت ۲ عنوان کتاب به طور همزمان به مدت ۱۵ روز می باشند و اعضای هیأت علمی مجاز به امانت ۵ عنوان کتاب به طور همزمان و به مدت ۱۵ روز می باشند.
 •  در صورتی که عضو کتاب را با دیر کرد بازگرداند، برای بار اول تذکر داده می شود و این تذکر در پرونده عضو مورد نظر ثبت می گردد، برای بار دوم به ازای هر روز دیرکرد برای هر کتاب مبلغ ۵۰۰ ریال جریمه دیرکرد دریافت خواهد شد و برای بار سوم عضو به مدت یکماه از امکان امانت کتاب محروم خواهد گردید.

۳-۲- اعضاء هیأت علمی، کارشناسان، محققان و دانشجویان سطوح مختلف دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی:

 • مدارک لازم: ارائه معرفی نامه معتبر و رسمی از دانشگاه یا مرکز پژوهشی مربوطه، یک قطعه عکس ۴× ۳، فتوکپی کارت معتبر شناسایی، تکمیل فرم عضویت مربوطه و پرداخت حق عضویت سالانه به میزان ۱۰۰.۰۰۰ریال برای اعضاء هیأت علمی و مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال برای دانشجویان به حساب شماره  ۱۲۹۷.۱۵وجوه درآمد اختصاصی پژوهشکده نزد بانک مرکزی (قابل واریز در شعب بانک ملی) و ارائه آن به کتابخانه پژوهشکده.
 • عضو می تواند یک نسخه کپی کتاب را به مدت ۱۵روز از کتبی که بیش از یک نسخه باشد امانت بگیرد.

۳-۳- دانشجویانی که با پژوهشکده صنایع رنگ پروژه مشترک دارند:

 • مدارک لازم: ارائه معرفی از بخش امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده، یک قطعه عکس ۴× ۳ ، فتوکپی کارت معتبر شناسایی، تکمیل فرم عضویت مربوطه.
 • دانشجوی عضو می تواند یک نسخه کپی کتاب را به مدت ۱۵ روز از کتبی که بیش از یک نسخه باشد امانت بگیرد.

۳-۴- مراجعان شرکتها و مراکز خصوصی:

 • مدارک لازم: ارائه معرفی نامه معتبر و رسمی ازشرکت مربوطه، یک قطعه عکس ۴× ۳ ، فتوکپی کارت معتبر شناسایی، تکمیل فرم عضویت مربوطه و پرداخت حق عضویت سالانه به میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۲۹۷.۱۵ وجوه درآمد اختصاصی پژوهشکده نزد بانک مرکزی (قابل واریز در شعب بانک ملی) و ارائه آن به کتابخانه پژوهشکده، که با پرداخت آن شرکت مجاز به معرفی 5 نفر جهت استفاده از کتابخانه می باشد.
 • اعضای شرکتی می توانند یک نسخه کپی کتاب را به مدت ۱۵ روز از کتبی که بیش از یک نسخه باشد امانت بگیرند و امکان سفارش کپی کامل از کتب کتابخانه ( به جز منابع مرجع و نشریات) با پرداخت هزینه کپی، برای این اعضاء امکانپذیر خواهد بود.

۳-۵- مراجعان نهادها و سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها:

 • مدارک لازم: ارائه معرفی نامه معتبر و رسمی ازنهاد، سازمان یا وزارتخانه مربوطه، یک قطعه عکس ۴× ۳ ، فتوکپی کارت معتبر شناسایی، تکمیل فرم عضویت مربوطه و پرداخت حق عضویت سالانه به میزان ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۲۹۷.۱۵ وجوه درآمد اختصاصی پژوهشکده نزد بانک مرکزی (قابل واریز در شعب بانک ملی) و ارائه آن به کتابخانه پژوهشکده، که با پرداخت آن سازمان مجاز به معرفی ۵ نفر جهت استفاده از کتابخانه می باشد.
 • اعضای سازمانهای دولتی می توانند یک نسخه کپی کتاب را به مدت ۱۵ روز از کتبی که بیش از یک نسخه باشد امانت بگیرند و امکان سفارش کپی کامل از کتب کتابخانه ( به جز منابع مرجع و نشریات) را با پرداخت هزینه کپی خواهند داشت.

۳-۶- اعضای واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد:

 • مدارک لازم: ارائه معرفی نامه از طرف رئیس مرکز رشد( شامل مشخصات دقیق افراد و طول مدت همکاری و حضور در پژوهشکده)، یک قطعه عکس ۴×۳، فتوکپی کارت معتبر شناسایی، تکمیل فرم عضویت مربوطه، و پرداخت حق عضویتی معادل ۵۰% حق عضویت شرکتها و مراکز خصوصی به حساب شماره ۱۲۹۷.۱۵ وجوه درآمد اختصاصی پژوهشکده نزد بانک مرکزی (قابل واریز در شعب بانک ملی) و ارائه آن به کتابخانه پژوهشکده.
 • اعضای واحدهای فناوری می توانند دو کتاب به مدت ۱۵ روز امانت بگیرند و امکان تهیه کپی با پرداخت هزینه را خواهند داشت.
 • هزینه‌های این اعضا به تفکیک افراد محاسبه و جهت وصول در اختیار رئیس مرکز رشد قرار می گیرد.

۳-۷- مراجعان شخصی:

 • مدارک لازم: یک قطعه عکس ۴×۳ ، فتوکپی شناسنامه، تکمیل فرم عضویت مربوطه، و پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال حق عضویت به حساب شماره ۱۲۹۷.۱۵ وجوه درآمد اختصاصی پژوهشکده نزد بانک مرکزی (قابل واریز در شعب بانک ملی) و ارائه آن به کتابخانه پژوهشکده.
 • اعضای شخصی امکان امانت کتاب را نخواهند داشت و فقط می توانند از منابع کتابخانه در محل کتابخانه استفاده کنند.

ماده ۴- هزینه کپی از مدارک کتابخانه:

هزینه (ریال) مدرک
۱۵.۰۰۰  هر عنوان (Science Direct) E-Journal
۵۰.۰۰۰ هر عنوان E-Book
۱۵.۰۰۰ استاندارد (تا ۱۰ صفحه)  هر عنوان
۱۵.۰۰۰ + هر صفحه اضافی ۳۵۰ ریال استاندارد(بیش از ۱۰ صفحه) هر عنوان

۳۵۰

کتاب،مجله هر صفحه

 

ماده ۵- تصویب آیین‌نامه:

این آیین نامه در ۵ ماده و ۲۵ بند در شورای پژوهشکده مورخ ۸۶/۵/۸ به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

 

فرم نهادهای دولتی‌   

 فرم شرکت‌های خصوصی   

فرم شخصی   

فرم دانشجویان  

ساعات کار کتابخانه:

همه روزه از ساعت ۸ لغایت ۱۶ (به جز پنجشنبه ها و تعطیلات رسمی) آماده ارائه خدمات می باشد.