مدیریت امور فناوری

تعداد بازدید:۷۳۷۵

واحد فناوری در پژوهشگاه رنگ به منظور ایجاد تحول اساسی در راهبردهای فناوری و پژوهش و کمک به صنعت کشور برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و ارتقای کیفیت و کمیت عملیات صنعتی تاسیس گردید. ساختار سازمانی واحد فناوری موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ایران فعالیتهایی شامل، ارتباط با صنعت و مراکز علمی، همکارای با اداره استاندارد و خدمات آزمایشگاهی، انتقال فناوری و ثبت اختراع می باشد

معرفی امور فناوری:
اداره فناوری به منظور ساماندهی، سازماندهی و استقرار نظام نوآوری، فناوری در صنعت رنگ و صنایع وابسته و نیل به ساختار فناور محور از طریق تحقیقات و در تعامل با واحدهای عملیاتی و اجرایی در سطح صنعت، نقش سیاستگذاری، تعیین اهداف، راهبردها و تصویب طرح‌های کلان و موضوعی صنعت رنگ، محقق ساختن اهداف و نیز اجرایی نمودن نظام تحقیقاتی در سطح گروه‌های پژوهشی و کنترل آنها را بر عهده دارد. این نقش با نهادینه سازی و هماهنگی کمیته فناوری و کارگروه‌های تخصصی جهت انجام بهینه فعالیت‌های پژوهش و فناوری و اثربخش نمودن آنها محقق می‌گردد.

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست الکترونیک
۱ دکتر حسین یاری مدیر امور فناوری yari-ho@icrc.ac.ir
۲ علی قلی زاده کارشناس امور فناوری tmo@icrc.ac.ir
۳ عمید مرندی کارشناس گروه ارتباط با صنعت marandi-am@icrc.ac.ir
۴ خسرو علیمحمدی کارشناس گروه ارتباط با صنعت ao@icrc.ac.ir