ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
سرپرست پژوهشگاهدکتر حسن تاجیکtajik@icrc.ac.ir
مشاور رییس در امور پژوهشگاهپروفسور سعید باستانیbastani@icrc.ac.ir
معاون پژوهشی و فناوریپروفسور کمال الدین قرنجیگgharanjig@icrc.ac.ir
معاون توسعه، مدیریت و منابعدکتر ابراهیم قاسمیeghasemi@icrc.ac.ir
رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکتر پونه کاردرkardar@icrc.ac.ir
مدیر امور فرهنگی و اجتماعیدکتر رضا امینیamini-re@icrc.ac.ir
مدیر نظارت و ارزیابیدکتر شهره روحانیrouhani@icrc.ac.ir
مدير امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكاياتحسن جدی‌-
هماهنگ کننده امور مربوط به مرکز رشد واحدهای فناوریدکتر محسن محمدرائی نائینیmnnayini@icrc.ac.ir
رییس پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوریهای نویندکتر مرتضی گنجاییganjaee-mo@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.