فناوری های قابل فروش

تعداد بازدید:۷۴۹۸

وظایف عمده این اداره عبارتست از:

  • ارزیابی طرح های رسیده به منظور تجاری سازی
  • ارائه مشاوره به مجریان طرح ها در راستای خلق دانش فنی و فن آوری
  • حفاظت معنوی از دارایی های فکری و طرح های اجرا شده در موسسه
  • ارائه راهکار مناسب جهت تجاری سازی طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی
  • تامین و مدیریت منابع مالی لازم جهت تکمیل و تجاری سازی طرح ها

فناوری‌های قابل عرضه پژوهشگاه رنگ