اهداف

تعداد بازدید:۴۲۸۹

امروزه پیشرفت فناوری های نوین در زمینه رنگ و پوشش همانند دیگر فناوریها به سرعت در حال انجام بوده و بالطبع تولید این نوع محصولات نیز در حال گسترش می باشد. تولید یک محصول در قالب برند های مختلف مصرف کنندگان این نوع محصولات را با چالشهای جدی از قبیل کیفیت و کارایی محصول مواجه خواهد ساخت.
با توجه اینکه اغلب محصولات حوزه رنگ جهت جلوگیری از تخریب و تجزیه سازه های مهندسی استفاده میشود و نظر به اینکه اکثر محصولات تولیدی دارای نشان استاندارد میباشند تفکیک محصولات با کیفیت و مرغوب برای مصرف کنندگان این حوزه بسیار دشوار خواهد بود. تبلیغات گسترده و اذعان به دارا بودن نشان های مختلف کیفی بین المللی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه خسارات بسیار زیادی را بر مصرف کنندگان این نوع محصولات تحمیل خواهد کرد. لذا جهت اطمینان بخشی به مصرف کننده در استفاده از محصول و اطمینان خاطر تولیدکننده از محصول تولیدی، پژوهشگاه رنگ اقدام به راه اندازی سیستم صدور گواهینامه فنی نموده است که تولید کنندگان محصولات حوزه رنگ و پوشش با ارائه تولیدات خود به پژوهشگاه و انجام بررسی های فنی و علمی بر روی محصول، کارایی و اثر بخشی محصول را با شرایط اقلیمی کشور مورد سنجش قرار خواهد داد.