برچسب‌گذاری

تعداد بازدید:۱۰۹۹۰

برچسب نام ماده شیمیایی: 

برچسب های نصب شده بر روی ظروف مواد شیمیایی، منبع اصلی و مهم اطلاعات آنماده است. 
    سازندگان مواد شیمیایی باید براساس استانداردهای مرتبط با خطر موادشیمیاییOSHA  (1200،1910، (CFR29) بر روی هر ظرف، برچسبی دارای مشخصات: نام و آدرسسازنده نام ماده شیمیایی و خطرات احتمالی در صورت استفاده از آن را قیدنمایند. 
     بیشتر سازندگان مواد شیمیایی اطلاعات اضافی دیگری مانند خواص فیزیکی- اقدامات اولیه اورژانسی و .. را نیز روی برچسب قید می‌کنند. براساس استاندارد مربوطبه آزمایشگاه که توسط  OSHA تعریف شده است (1450،1910 )،(CFR29)  باید مسئولین آزمایشگاهمطمئن باشند که ظروف حاوی مواد شیمیایی خطرناک موجود در آزمایشگاه، بدون برچسب یادارای برچسب مخدوش شده نباشند. همچنین ظروف حاوی حلال یا مواد شیمیایی دیگری کهبرچسب آن به مرور زمان خراب شده باید مجدداً برچسب جدید نصب گردد.
مقادیر کممواد شیمیایی که به طور موقت در ظروف آزمایشگاه نگهداری می شوند باید دارای برچسبنام ماده شیمیایی و خطر مربوط به آن باشند.

 علامت لوزی: روشی برای طبقه بندی خطرات یک ماده شمیایی توسط (NFPA) 
    علامت لوزی که توسط NFPA طراحی شده است روشی بین المللی برای شناساییخطرات مربوط به یک ماده شیمیایی خاص است. تا کارکنان با استفاده از اطلاعات آن دچارصدمه و آسیب نشوند. 
     این علامت خیلی مواقع در آزمایشگاهها، مکان های نگهداری موادشیمیایی یا روی ظروف مواد شیمیایی پیدا می شود. در جدول زیر خطرات گوناگون در لوزیمربوطه بوسیله کدهایی به شکل عدد نشان داده شده که به ترتیب شدت خطر تقسیم بندی شده‌ اند.

خطر حریق(آتشسوزی)

 دمای اشتعال :
-۴ کمتر از ◦۷۳ فارنهایت
-۳ کمتر از ◦۱۰۰ 
-۲ بیشتر از ◦۱۰۰ و کمتر از ◦۲۰۰ فارنهایت 
-۱ بالاتر از ◦۲۰۰ فارنهایت 
-۰ غیر اشتعال

خطر مرتبط باسلامتی:

 

-۴ کشنده 
-۳ بی نهایت خطرناک 
-۲ خطرناک 
-۱ کمی خطرناک

 

واکنش‌پذیری


-۴ احتمال منفجر شدن 
-۳ احتمال انفجاردر صورت ضربه یا حرارت
-۲ تغییرات شیمیایی شدید
-۱ ناپایدار در صورت حرارتدادن 
-۰ پایدار

خطرات ویژه

 OX- اکسیدکننده
ACID- اسید
ALK- قلیا
CORR- خورنده
Use No Water – از آب استفاده نشود
Radioactive- پرتوزا