منابع مرجع

تعداد بازدید:۶۵۸۹

منابع کتابخانه به دو بخش مرجع و  دیداری - شنیداری تقسیم می شود که در ادامه این قسمت ها توضیح داده شده اند:

۱- منابع مرجع:

منابع مرجع موجود در کتابخانه شامل کتب مرجع فارسی و لاتین می باشند که برخی از آنها عبارتند از:

فرهنگ خوردگی، فرهنگ بزرگ مواد، راهنمای جامع انتخاب مواد مهندسی، واژه نامه پزشکی، واژه نامه صنعت نساجی، فرهنگ رنگ، فرهنگ مهندسی ژنتیک، معارف گیاهی، گیاهان دارویی ، کتاب انرژی،... 

An infrared spectroscopy Atlas for the coatings industry. 
ASTM standards. 
Corrosion handbook. 
Encyclopedia of catalysis. 
Encyclopedia of chemical technology. 
Encyclopedia of inorganic chemistry. 
Handbook of surfaces and interfaces of materials. 
International encyclopedia of composites .
Organic syntheses. 
Patty’s toxicology. 
The chemical formulary. 
Ullmann’s encyclopedia of industrial chemicals. 
Ullmann’s encyclopedia of industrial inorganic chemicals & products. 
Ullmann’s encyclopedia of industrial organic chemicals & products. 

۲- منابع دیداری و شنیداری:

  منابع دیداری - شنیداری این کتابخانه شامل دیسکتها و لوحهای فشرده می باشد که مورد نیاز اعضاء پژوهشکده هستند. از جمله: استانداردهای


AATCC
API
ASTM
BSI
DIN
NACE
SSPC