ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی--
مدير امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات--
مدیرحراست--
سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع----
سرپرست گروه تجاری سازی فناوری---
مدیر گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپدکتر آتشه سلیمانیasoleimani@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی روکشهای سطح و خوردگیدکتر بهرام رمضان زادهramezanzadeh-bh@icrc.ac.ir
سرپرست پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوریهای نویندکتر بهرام رمضانزادهramezanzadeh-bh@icrc.ac.ir
سرپرست گروه پژوهشی رزین و افزودنیهادکتر بهزاد شیرکوند هداوندshirkavand@icrc.ac.ir
رئیس پژوهشگاهدکتر حسن تاجیکtajik@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۵ مورد.