کسب دکترای رشته مهندسی رنگ – صنایع رنگ توسط آقای محمد دودانگه دانشجوی پژوهشگاه رنگ

۰۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۳ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۴۰۷

آقای محمد دودانگه دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری تان را تبریک عرض نموده و برایتان در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم. 
عنوان رساله :  بهبود خواص فلورسنتی و پایداری ماده رنگزای کورکومین با استفاده از دندریمرهای پلی آمید و آمین؛
اساتید راهنما: پروفسور کمال الدین قرنجیگ
چکیده پروژه:
دندریمر پلی آمیدو آمین (نسل صفر، یک و دو) با بکارگیری اتیلن دی آمین به عنوان ماده اولیه، از طریق روش واگرا تولید شد. دندریمرهای تولید شده جهت اصلاح ساختار ماده رنگزای کورکومین با هدف افزایش خواص فلورسنتی و پایداری آن در مقابل نور بکارگرفته شدند. در این راستا شش ماده رنگزا بر پایه کورکومین طراحی و تولید شدند. ساختار مواد رنگزای تولید شده با استفاده از روش های دستگاهی FTIR، 1HNMR، 13CNMR، DSC، اسپکتروفتومتر فرابنفش مرئی، اسپکتروفتولومینسانس و آنالیز عنصری شناسایی و تایید گردید. خواص جذب و نشر شامل طول موج بیشینه جذب و نشر، راندمان کوانتومی، جابجایی های استوکس، قدرت نوسانگر و بازده انرژی فلورسانس ترکیبات تولید شده در حلال های آلی با قطبیت متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که این خواص بشدت تحت تاثیر نسل دندریمر و تعداد کرموفورهای کورکومین متصل شده به آن می باشند. اثر سولواتوکرومیزم مواد رنگزای تولید شده در حلال های مختلف نیز بررسی شد که برای هر شش ماده رنگزا، مثبت بدست آمد. در ادامه تاثیر pH بر شدت فلورسنتی مواد رنگزای تولید شده مطالعه شد که نتایج حاکی از تغییرات شدید آن در pHهای مختلف می باشد. قابلیت بکارگیری کورکومین های اصلاح شده بعنوان شناساگر کاتیون های فلزی شامل +Cd2+، Ba2+، Ca2+، Pb2+، Zn2+، Ni2+، Cu2+، Hg2 و +Ag نیز بررسی شد. نتایج حاصل شده نشان داد که مواد رنگزای تولید شده می توانند بعنوان شناساگر کاتیون های فلزی بخصوص +Cu2 بکار گرفته شوند. در ادامه مواد رنگزای تولید شده جهت رنگرزی الیاف پلی استر بکارگرفته شده و خواص رنگرزی آن ها مطالعه شد. نتایج نشان داد که قابلیت برداشت مواد رنگزای تولید شده و ثبات نوری آن ها نسبت به ماده رنگزای کورکومین با بهبود چشمگیری مواجه شده است. در نهایت رفتارهای تخریب نوری مواد رنگزای تولید شده در دو حالت محلول و جامد مورد مطالعه و بررسی واقع شد. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که سرعت تخریب ماده رنگزای کورکومین اصلاح شده تا ۱۳ برابر کاهش یافته است.


 

کلید واژه ها: کورکومین دندریمر پلی آمید و آمین خواص فلورسانس پایداری نوری حسگر pH حسگر کاتیون های فلزی ماده رنگزای نساجی پلی استر