کسب دکترای رشته مهندسی رنگ – صنایع رنگ توسط آقای علی محمدعلیزاده دانشجوی پژوهشگاه رنگ

۰۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۲ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۴۲۱

آقای علی محمدعلیزاده دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری تان را تبریک عرض نموده و برایتان در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم. 
عنوان رساله :  ارتباط بین ارزیابی بصری جلوه ظاهری نمونه¬های رنگی فاقد اثرات ویژه و اندازه گیری دستگاهی آن؛
اساتید راهنما: دکتر فرهاد عامری و پرفسور سیامک مرادیان؛
اساتید مشاور : دکتر فرشته میرجلیلی؛
چکیده پروژه:
اندازه گیری و کنترل جلوه ظاهری به منظور تامین رضایت مندی مشتری در بسیاری از صنایع اجتناب ناپذیر است. برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری دستگاهی صفات گوناگون جلوه ظاهری همچون رنگ، براقیت و پوست پرتقالی از اهمیت فراوان برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت غیر قابل انکار صفات هندسی جلوه ظاهری در بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو سازی، در این رساله به مطالعه ادراک بصری براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی، و رابطه میان آنها با اندازه گیری های دستگاهی مربوطه پرداخته شد.
برای این منظور یک مقیاس فیزیکی با استفاده از هفت روکش سطح مشکی، خاکستری، سفید، قرمز، سبز، آبی و زرد برای هر کدام از صفات هندسی تهیه گردید. کلیه ارزیابی های بصری توسط ۲۸ نفر مشاهده کننده با استفاده از مقیاس روشنایی مشترک در کابینت نوری استاندارد مجهز به منبع نوری استاندارد شبیه ساز D65 تحت هندسه تابش/ مشاهده ، ˚۶۰/˚۶۰ و فاصله مشاهده ۴۵ الی ۵۰ سانتیمتر از سطح نمونه انجام شد. بررسی ارتباط نتایج بصری و دستگاهی مربوطه برای هر کدام از صفات هندسی نشان داد که ارتباط خوبی میان پارامترهای اندازه گیری شده دستگاهی براقیت، وضوح تصویر و پارامتر Wd دستگاه موج سنج به ترتیب برای مقیاس های براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی وجود دارد. 
با توجه به اهمیت مطالعه اثر رنگ در ارزیابی بصری صفات هندسی، دو روش آماری آنالیز واریانس ها و رگرسیون داده ها در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. در این راستا ارزیابی های بصری انجام شده بر مبنای تفاوت بصری هر نمونه با نمونه استاندارد بعنوان متغیر وابسته و تفاوت های دستگاهی براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی هر نمونه با نمونه استاندارد بعنوان متغیر مستقل انتخاب گردیدند. نمونه استاندارد در مقیاس های براقیت و وضوح تصویر، نمونه با حداکثر براقیت و وضوح تصویر و نمونه استاندارد در مقیاس پوست پرتقالی، نمونه با حداقل پوست پرتقالی می باشد. نتایج آماری بصورت هماهنگ، عدم اثر رنگ در ارزیابی های بصری صفات هندسی را تائید کردند.
در این تحقیق، ارائه اندیس تک عددی جهت ارزیابی پوست پرتقالی سطح که ارتباط خوبی با ارزیابی بصری داشته باشد نیز مورد مطالعه قرار گرفت. در این خصوص پارامترهای تک عددی که شرکت BYK جهت اندازه گیری پوست پرتقالی مطرح کرده، برای نمونه ها اندازه گیری شده و در کنار آن با استفاده از روش رگرسیون ستیغی اندیس هایی برای ارزیابی پوست پرتقالی ارائه گردید. کارایی اندیس های شرکت BYK و اندیس های ارائه شده در این تحقیق با استفاده از پنل های ACT مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه انتخاب اندیس ارائه شده در این تحقیق با  R² = 0.98  و STRESS = 6.3 بود.   


 

کلید واژه ها: ظاهر بصری براقیت وضوح تصویر پوست پرتقالی ویژگی رنگی ارزیابی بصری