کسب دکترای رشته مهندسی رنگ–صنایع رنگ توسط خانم نرگس یوسفی لیمائی دانشجوی پژوهشگاه رنگ

۱۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۶ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۵۹۶

خانم نرگس یوسفی لیمائی دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری تان را تبریک عرض نموده و برایتان در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم. 
عنوان رساله :  تهیه مواد رنگزای نفتالیمیدی عامل دار به منظور کاربرد در حسگرهای نوری بر پایه پلیمرهای چاپگر نانو ساختار
اساتید راهنما: دکتر شهره روحانی، دکتر محمد ابراهیم علیا
استاد مشاور: دکتر فرهود نجفی
چکیده پروژه:
در این رساله، سه حسگر نوری فلورسنت بر پایه پلیمر چاپگر مولکولی برای شناسایی انتخابی ۴،۲- دی کلرو فنوکسی استیک اسید (2,4D)، تهیه گردید. به این منظور، مواد رنگزای نفتالیمیدی پلیمریزه شونده همچون ۸،۱- نفتالیمید دارای گروههای عاملی N- آلیل- ۴- آمینو، سنتز شده و ضمن بررسی اثر آن بر 2,4D، مونومر نفتالیمیدی با بیشترین اثر شناسایی گردید و در تهیه پلیمر چاپگر مولکولی از آن استفاده شد. سپس، سه حسگر نوری فلورسنت شامل ۱) پلیمر چاپگر مولکولی فلورسنت نانو پودر (FMIP)، ۲) پلیمر چاپگر مولکولی فلورسنت سطحی بر روی نانو الیاف پلی اتر سولفون (PES nanofiber@FMIP) و ۳) پلیمر چاپگر مولکولی فلورسنت سطحی بر روی نانو الیاف مغناطیسی پلی اتر سولفون (magnetic PES nanofiber@FMIP) تهیه گردید و  عملکرد آنها در شناسایی 2,4D مقایسه شد. برای تهیه FMIP و PES nanofiber@FMIP از روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد به ترتیب توسط آزو بیس ایزو بوتیرونیتریل و فنیل بیس (۲، ۴، ۶- تری متیل بنزوئیل) فسفین اکساید به عنوان آغازگر استفاده گردید. همچنین، از متاکریلیک اسید به عنوان مونومر عاملی و اتیلن گلیکول دی متاکریلات به عنوان عامل اتصال دهنده عرضی استفاده شد و از روش پخت با UV برای تهیه PES nanofiber@FMIP استفاده گردید. برای تهیه magnetic PES nanofiber@FMIP نیز به روش مذکور، عمل شد، با این تفاوت که نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 در مرحله تهیه نانو الیاف پلی اتر سولفون توسط تجهیزات الکتروریسی، افزوده شد. فاکتور چاپ شوندگی (IF)، حد تشخیص، حد کمی بودن و محدوده خطی برای پلیمرهای چاپگر مولکولی، تعیین و با یکدیگر مقایسه شدند. آنالیزهای ساختاری، مورفولوژیکی و گرمایی همچون BET، FTIR، AFM، XRD، EDS، SEM، TEM، DSC و TGA برای تعیین ویژگیهای حسگرهای نوری فلورسنت سنتز شده، مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر مطالعه پارامترهای عملکردی همچون غلظت و pH، ایزوترمهای جذب سطحی (لانگمویر، فروندلیش، BET و ردلیش-پترسون) و سینتیک جذب سطحی برای مطالعه مکانیزم فرایند جذب سطحی مطالعه شدند. بعلاوه، عملکرد سنسورهای تهیه شده در محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از قابلیت شناسایی 2,4D توسط حسگرهای تهیه شده در محیط آبی می باشد.


 

کلید واژه ها: رساله دکتری