ساختار سازمانی

 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
رییس پژوهشگاهپروفسور زهرا رنجبرranjbar@icrc.ac.ir
معاون پژوهشی و فناوریپروفسور کمال الدین قرنجیگgharanjig@icrc.ac.ir
معاون توسعه، مدیریت و منابعدکتر ابراهیم قاسمیeghasemi@icrc.ac.ir
رییس پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوریهای نویندکتر علی جان نثاریajannesari@icrc.ac.ir
سرپرست پژوهشکده مواد رنگزادکتر ابراهیم قاسمیeghasemi@icrc.ac.ir
رییس پژوهشکده فیزیک رنگدکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکتر پونه کاردرkardar@icrc.ac.ir
مدیر امور فرهنگی و اجتماعیدکتر رضا امینیamini-re@icrc.ac.ir
مدیر امور پژوهشیدکتر حسین یاریyari-ho@icrc.ac.ir
مدیر امور فناوریدکتر امیرمسعود اعرابیaarabi@icrc.ac.ir