معاونت توسعه، مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۲۸۱۰

الف:وظایف عمومی معاون اداری– مالی:

 1. ابلاغ کلیه مصوبات،مقررات و آیین نامه های ابلاغی ازسوی رئیس موسسه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن؛
 2. تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
 3. ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس موسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛
 4. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست موسسه؛
 5. نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان ازحسن اجرای وظایف آنها؛
 6. برنامه ریزی،تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت های موسسه؛
 7. همکاری با سایر معاونت هاجهت حسن اجرای برنامه های موسسه؛
 8. انجام سایر امور محوله ازسوی رئیس موسسه؛

ب:وظایف اختصاصی معاون اداری– مالی:

 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری،مالی و عمرانی موسسه،مطابق با مصوبات مقررات و آئین نامه های مربوط؛
 2. رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت برچگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجادهماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی مؤسسه؛
 3. نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوبه و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط؛
 4. تعیین وضعیت موجود موسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها ومشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردها یپیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛
 5. ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رییس موسسه درخصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛
 6. جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع موسسه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم درجهت اجرای طرحهای عمرانی مؤسسه؛
 7. انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات موجود؛
 8. تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های موسسه؛
 9. استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی درجهت ایجاد انضباط مالی دربخشهای مختلف موسسه؛
 10. تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موسسه به منظورحفظ و نگهداری از سرمایه های ملی موسسه؛