فعالیتهای واحد امور پژوهشی

الف) کمیته منتخب ترفیع و ارتقایاعضای هیات علمی موسسه

تشکیل و برگزاری جلسات کمیته منتخب ترفیع و ارتقا موسسه با موضوعات زیر برای هر یک از اعضای محترم هیات علمی که حائز شرایط لازم در ارتباط با موضوع مربوطه باشند:

 • بررسی و اعطای ترفیع سالیانه
 • بررسی تبدیل وضعیت استخدامی
 • بررسی ارتقا علمی به مراتب بالاتر
 • بررسی احتساب سنوات قبل از رسمی شدن
 • بررسی اعطای پایه تشویقی
 • پایه های بورس و فارغ التحصیلی و . . .

ب) شورای موسسه

 ترکیب شورای «مؤسسه»

 1. رئیس «مؤسسه» (رئیس شورا)
 2. معاونان «مؤسسه» 
 3. مدیران گروهها و رؤسای مراکز پژوهشی و فناوری وپژوهشکده های «مؤسسه»
 4. دو تا چهار تن از اعضای هیأت علمی
  • تبصره ۱: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 می توانند از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از «مؤسسه» و با نشخیص رئیس «مؤسسه» انتخاب شوند.
  • تبصره ۲: اعضای مذکور در بند 4 با حکم رئیس «مؤسسه» برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

جلسات شورای «مؤسسه»

 • جلسات «مؤسسه»دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی بیش از نصف به علاوه یک کل اعضای شورا معتبر است .
 • تبصره : اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شورا است.

وظایف و اختیارات شورای «مؤسسه»

 1. تصویب آیین نامه داخلی شورا
 2. تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی و فناوری «مؤسسه» در چارچوب سیاستها و مصوبات «وزارت» 
 3. تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی و فناوری«مؤسسه»
 4. بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی و فناوری «مؤسسه» و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها 
 5. بررسی و نظارت بر پیشرفت طرحهای پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها
 6. تعیین داور یا هیأت داوران طرحهای پژوهشی و فناوری خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری «مؤسسه» معرفی می شوند 
 7. ارزیابی نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی و فناوری «مؤسسه»
 8. تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروههای پژوهشی و فناوری به منظور ارسال به هیأت امنا برای تایید و طی مراحل قانونی
 9. برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و نحوه مشارکت و همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی با سایر مؤسسات مراکز آموزشی - پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط 
 10. همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی«مؤسسه»
 11. تصویب آیین نامه های سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط 
 12. بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی کارکنان «مؤسسه» طبق ضوابط و مقررات مربوط
 13. بررسی امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) «مؤسسه» و تعیین کمبود ها و پیشنهاد تامین آنها به رئیس «مؤسسه»
 14. بررسی و تصویب خدمات و تسهیلات رفاهی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط 
 15. تصویب آیین نامه های تألیف و ترجمه کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیتهای علمی و پژوهشی و فناوری «مؤسسه»
 16. انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس «مؤسسه» به شورا محول می شود.

ج) کمیته گرنت (پژوهانه اعضای هیات علمی)

تشکیل کمیته گرنت موسسه؛ به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به انجام هر چه بیشتر فعالیتهای پژوهشی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحقق اهداف و برنامه های موسسه و اتخاذ سیاست حمایتی با اعمال ضوابط مدون و تفویض اختیارات بیشتر به اعضای هیات علمی درخصوص انجام فعالیتهای پژوهشی از طریق تخصیص پژوهانه (Grant) تدوین گردیده است. مهمترین اهداف اعطای گرنت عبارتند از:

 1. رسیدن به جایگاه ممتاز کشوری و برتر در منطقه در حوزه علوم و فناوری رنگ تا پایان برنامه توسعه پنجم
 2. ارتقا کیفی و گسترش کمی دستاوردهای پژوهشی موسسه نظیر مقالات، کتب تالیفی و نتایج پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای
 3. هدایت، حمایت و تشویق اعضای هیات علمی موسسه به سوی تولید و انتشار علم و کمک به پایدار ماندن فعالیتهای پژوهشی هدفمند اعضا هیات علمی
 4. ایجاد تسهیلات لازم به منظور تسریع روند اجرای فعالیتهای پژوهشی موسسه از طریق اعطای اختیارات بیشتر به اعضای هیات علمی و تسهیل همکاری اعضای هیات علمی با مراکز و سازمان های خارج از موسسه
 5. افزایش میزان بهره وری و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقا فعالیتهای پژوهشی موسسه
 6. حمایت از اعضای هیات علمی واجد شرایط و فعال در امور پژوهشی
 7. تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به انجام فعالیتهای پژوهشی به ویژه در قالب هسته ها و قطب های پژوهشی
 8. انجام پروژه های داخلی مصوب در گروه و شورای پژوهشی و پروژه های فاز صفر
 9. ارزش گذاری علمی و ایجاد رقابت های سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضای هیات علمی در فعالیتهای پژوهشی
 • برخی از فعالیتهای مرتبط با این کمیته عبارتند از:
  • توزیع و دریافت فرمهای گرنت
  • دریافت مستندات و سایر اطلاعات لازم از مراجع ذیربط
  • مقایسه و تطبیق اطلاعات اخذ شده با سالهای قبل
  • تطبیق اطلاعات بخشهای مختلف با یکدیگر و امتیازدهی و نهایی کردن آنها در جلسات کمیته گرنت
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از فرمهای گرنت اعضا و مقایسه آن با سالهای گذشته
  • ارائه پیشنهادات در خصوص گرنت(مبالغ و نحوه پرداخت و ... ) به هیاترئیسه
  • محاسبه مبالغ گرنت مربوط به هر یک از اعضا با توجه به امتیاز مکتسبه و بودجه اختصاص یافته به گرنت
  • دریافت مستندات و تأییدیه مربوط به تسویه گرنت سال قبل متقاضیان و انعقاد قرارداد جدید گرنت با متقاضیانی که تسویه نموده اند و ارسال دستور پرداخت آن به امور مالی موسسه
  • تهیه آمار
  • سایر موارد

د) سایر فعالیتها

 • جمع آوری اطلاعات و محاسبه امتیازات جهت تعیین هیات علمی و گروه پژوهشی نمونه موسسه.
 • تدوین، ویرایش و تصحیح آیین نامه ، شیوه نامه و دستور العمل های مرتبط با حوزه پژوهش.
 • بررسی درخواست های فرصت مطالعاتی، سفر علمی و... .
 • جمع آوری و ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه به مراجع ذیربط در داخل و خارج از موسسه.
 • استخراج آمار تفکیکی مربوط به فعالیتهای انجام شده توسط هر یک از اعضای هیات علمی در بازه های زمانی یکساله و ارزیابی و امتیازدهی به آنها.
 • سایر موارد.
تعداد بازدید:۱۷۲۹