ساختار سازمانی

 

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
مدیر امور مالیافرسیاب مالکیmaleki-af@icrc.ac.ir
معاون توسعه، مدیریت و منابعدکتر ابراهیم قاسمیeghasemi@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی روکشهای سطح و خوردگیدکتر بهرام رمضان زادهramezanzadeh-bh@icrc.ac.ir
سرپرست گروه پژوهشی رزین و افزودنیهادکتر بهزاد شیرکوند هداوندshirkavand@icrc.ac.ir
مدیر امور فناوریدکتر حسین یاریyari-ho@icrc.ac.ir
سرپرست گروه پژوهشی دوباره تولید رنگ و کنترل رنگدکتر راضیه جعفریjafari-ra@icrc.ac.ir
مدیر امور فرهنگی و اجتماعیدکتر رضا امینیamini-re@icrc.ac.ir
سرپرست گروه نشریات علمیدکتر سارا خمسهkhamseh-sa@icrc.ac.ir
رییس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانیدکتر سارا خمسهkhamseh-sa@icrc.ac.ir
مشاور رییس در امور پژوهشگاهدکتر سعید باستانیbastani@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.