تلفن واحدهای مختلف


نمایش ۳۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
واحد مربوطهشماره مستقيم/داخلي
آزمایشگاه نانو پوشش۱۲۹
آزمایشگاه پردازش تصویر۲۰۸
آزمایشگاه GPC۳۱۷
آزمایشگاه دیجیتال۳۱۸
دفتر فناوری۲۲۹۶۹۷۷۳
حوزه ریاست و دفتر معاونت پژوهش و فناوری۲۲۹۶۹۷۷۲
نمابر امور مالی۲۲۹۷۶۸۱۲
واحد تحصیلات تکمیلی۳۳۳
دفتر همکاری های علمی بین المللی۲۲۹۴۷۵۳۷/۳۰۹