تلفن واحدهای مختلف


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
واحد مربوطهشماره مستقيم/داخلي
حراست۲۲۹۴۱۲۳۶
انتشارات۲۲۹۵۲۸۸۲
کتابخانه۲۲۹۴۶۸۳۴
انتظامات۲۲۹۴۵۳۰۱
آزمایشگاه نانو مواد۲۲۰
آزمایشگاه رزین۲۲۳
آزمایشگاه مواد رنگزا۲۲۲
آزمایشگاه کنترل کیفی۲۱۸
آزمایشگاه فیزیک رنگ۲۲۴
آزمایشگاه رنگدانه‌های معدنی۲۳۵