ساختار سازمانی

 

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
مدیر امور فناوریدکتر حسین یاریyari-ho@icrc.ac.ir
مدیر آموزش های آزاد، تخصصی و تحصیلات تکمیلیدکتر مژگان حسین نژادhosseinnezhad-mo@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی روکشهای سطح و خوردگیدکتر بهرام رمضان زادهramezanzadeh-bh@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپدکتر مجتبی جلیلیjalili@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی مواد رنگزای آلیدکتر موسی صادقی کیاخانیsadeghi-mo@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی نانو مواددکتر مهدی قهاریmaghahari@icrc.ac.ir
سرپرست گروه پژوهشی دوباره تولید رنگ و کنترل رنگدکتر راضیه جعفریjafari-ra@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی رنگهای سرامیکی و لعابدکتر مریم حسینی زریmohsseini@icrc.ac.ir
سرپرست گروه پژوهشی رزین و افزودنیهادکتر بهزاد شیرکوند هداوندshirkavand@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی رنگ و محیط زیستپروفسور نیازمحمد محمودیmahmoodi@icrc.ac.ir
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.