کسب عنوان بهترین آزمایشگاه در آزمون مهارت اندازه گیری ویسکوزیته سیالات توسط دستگاه رئومتر پژوهشگاه رنگ

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۵ کد : ۶۶ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۳۷۹

آزمایشگاه رئومتر آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه رنگ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در آزمون مهارت اندازه‌گیری ویسکوزیته سیالات در سال ۹۷ (مطابق با استانداردISO3219 ) موفق به کسب عنوان بهترین آزمایشگاه در بین آزمایشگاههای شرکت کننده گردید. 
لازم به ذکر است این آزمون توسط مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان مرجع برگزاری آزمون مهارت (مقایسات بین آزمایشگاهی) در انواع زمینه های آزمون های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، مطابق با الزامات استاندارد بین المللی ISO /IEC 17043 در بهمن ماه سال ۹۷ برگزار گردید. 
بر اساس بند ۷-۳ استاندارد ارزیابی انطباق – الزامات عمومی آزمون مهارت عبارت است از ارزیابی عملکرد مشارکت کننده بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده به روش مقایسه‌های بین آزمایشگاهی. 
با توجه به بند ۹-۵ استاندارد ISO/IEC 17025 مشارکت در برنامه‌های آزمون مهارت (PT ) و مقایسه بین آزمایشگاهی(ILC)  ابزاری معتبر و مستقل جهت حصول اطمینان از اعتبار نتایج آزمون می‌باشد، نتایج مربوط به مشارکت آزمایشگاه‌ها در برنامه‌های PT و ILC در ارزیابی‌های مراجع اعتباردهی به عنوان یکی از معیارهای کلیدی مورد توجه قرار می‌گیرد.
در واقع آزمون مهارت، روشی است که در آن نتایج آزمایشگاه در مقایسه با سایر آزمایشگاه‌های مشابه، به وسیله مرجع بی طرف (PT  provider) ا رزیابی می شود.  این مرجع مستقل براساس الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043 به مقایسه منظم نتایج یک آزمایشگاه با مقادیر واقعی اقلام تحت آزمون (PT item) می پردازد. آزمون مهارت یکی از مهم ترین اقدامات جهت حصول اطمینان از اندازه گیری ها و کیفیت خدمات آزمایشگاه ها، ارزیابی عملکرد فنی آن ها می باشد. آزمون مهارت فرصتی برای بررسی داده های آزمایشگاهی در مقایسه با مقادیر مرجع (یا دیگر معیارهای عملکرد و عملکرد آزمایشگاه های مشابه است و به عنوان یک روش ارزیابی کنترل برای حفظ صحت طولانی مدت (EQA) کیفیت خارجی روش های آزمون دارای اهمیت میباشد.
 

کلید واژه ها: ویسکوزیتهرئومتراستاندارد