تلفن واحدهای مختلف


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
واحد مربوطهشماره مستقيم/داخلي
آزمایشگاه کوره‌ها۱۲۵
آزمایشگاه رنگرزی۱۲۶
آزمایشگاه SEM۱۲۸
آزمایشگاه نانو پوشش۱۲۹
آزمایشگاه مرکزی۱۳۰
آزمایشگاه رئومتر و AFM۱۳۱
ساخت رنگ و شرایط محیطی۱۳۲
آزمایشگاه خردایش۱۳۶
آزمایشگاه محیط زیست۱۳۷
آزمایشگاه پردازش تصویر۲۰۸