پژوهشگاه رنگ شایسته دریافت گواهی‌نامه تعهد به تعالی سازمانی

۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۸ دستاورد ها
تعداد بازدید:۸۳۰
موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارسال نهمه تشکر آمیز و بر اساس برسی های تیم ارزیابی و توجه به نتایج حاصل از ارزیابی فردی، تیمی و به استناد شواهد و مستندادات ارائه شده به ارزیابان و گذراندن فرآیند ارزیابی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، پژوهشگاه رنگ را شایسته احراز گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی دانسته و از تلاش های مدیران و کارکنان این مرکز برای استقرار مدل تعالی سازمانی، اجرای برنامه های بهبود و نیز حضور فعال در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی قدر دانی نمود.
پژوهشگاه رنگ شایسته دریافت گواهی‌نامه  تعهد به تعالی سازمانی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارسال نهمه تشکر آمیز و بر اساس برسی های تیم ارزیابی و توجه به نتایج حاصل از ارزیابی فردی، تیمی و به استناد شواهد و مستندادات ارائه شده به ارزیابان و گذراندن فرآیند ارزیابی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، پژوهشگاه رنگ را شایسته احراز گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی دانسته و از تلاش های مدیران و کارکنان این مرکز برای استقرار مدل تعالی سازمانی، اجرای برنامه های بهبود و نیز حضور فعال در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی قدر دانی نمود. این موسسه از فروردین ماه سال ۱۳۸۹ مبادرت به اقدامات جدیدی برای ارتقای بهره وری و بهبود مستمر در ارائه خدمات مطلوب به عنوان گام های جدید در مسیر تعالی سازمانی نمود، تا شرایط احراز گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM محقق گردد. پژوهشگاه رنگ، پس از برگزاری آموزشهای لازم و طرح ریزی سهختار تعالی از طریق تشگیل کمیته استقرار مدل تعالی سازمانی، به اجرای فرآیند خودارزابی به روش کارگاه - پروفرما پرداخته و نقاط قوت و قابل بهبود را در حوزه های گوناگون رهبری و استراتژی، منابع و مشارکت ها، کارکنان و فرآیندها و مشتری، شناسایی نموده است. در گام های بعدی، پس از اولویت بندی برنامه های بهبود بر اساس دستیابی به اهداف سند برنامه راهبردی و همچنین دو مولفه اصلی اثر گذاری و سهولت اجرا، سه طرح دارای اولویت، اجرا و سنجش اثربخشی گردید.