English

مواد رنگزای آلی

امروزه علوم و تکنولوژی رنگ از اهمیت و جایگاه ممتازی در دنیا برخوردار می باشد و شیمی مواد رنگزا به عنوان شاخه ای از علوم شیمی مورد توجه گسترده صنایع قرار گرفته است. گروه مواد رنگزای آلی یکی از اصلی ترین گروههای پژوهشی در پژوهشکده صنایع رنگ می باشد که با در اختیار داشتن وسایل و تجهیزات متعدد به تحقیق و پژوهش و ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی در ارتباط با صنایع رنگ می پردازد.
فعالیت گروه عمدتاً بر مطالعات پایه و کاربردی در ارتباط با مواد رنگزای آلی، حد واسط های آنها و سایر مواد شیمیایی کمکی متمرکز شده است. گروه مواد رنگزای آلی طیف گسترده ای از مصارف صنعتی مواد رنگزا، توسعه رنگزاهای زیست سازگار و بهینه سازی فرآیند های رنگرزی و چاپ را مورد توجه قرار می دهد. تعداد زیادی طرح های تحقیقاتی جاری و خاتمه یافته در این زمینه وجود دارند.
مشکلات زیست محیطی مواد رنگزای آلی، بهینه سازی محصولات و فرآیندهای مورد استفاده نیز مورد توجه گروه می باشند. در زمینه محیط زیست، مطالعه بر روی فن آوری های پیشرفته رنگبری و تصفیه پساب انجام می گیرد.
برقراري ارتباط با صنايع مرتبط با رنگ از طريق طرح های صنعتی، مشاوره، رفع مشكلات موجود در فرآيند توليد و ارائه دانش فني تهيه يا توليد مواد رنگزا و حد واسط هاي رنگي صنايع نساجي و چرم، كاغذ، پوشش هاي رنگي آلي و كاربردهاي ويژه، تهیه و تولید مواد رنگزای خوراکی ، دارویی بهداشتی و حل مشكلات زيست محيطي مربوطه.
تحقيق در مرزهاي دانش به منظور مطرح شدن در عرصه بين المللي رنگ و تشويق صنعت به حركت در مسير فن آوري های نوين.


زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه

مطالعه و تحقيق در خصوص طراحی، سنتز، بررسي خواص و كاربردهای مواد رنگزای نوين و صنعتی درحوزه های:
 1. مواد رنگزای موظف
 2. مواد رنگزای نساجی
 3. مواد رنگزای طبيعی

توانایی‌های گروه
 1. انجام و ارائه مشاوره طرح هاي صنعتي و پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با تهيه و كاربرد مواد رنگزاي ويژه مورد استفاده در سلهاي خورشيدي، سنسورها و مواد رنگزاي پاسخگو به نور و آنتي باكتريال
 2. راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي و برگزاري دوره هاي آموزشي
 3. ارائه خدمات آزمايشگاهي
 4. انجام مشاوره‌هاي علمي
 5. انجام آزمون‌هاي استاندارد كنترل كيفيت نساجي
 6. انجام آزمون‌هاي استاندارد كنترل سميت مواد رنگزاي نساجي
 7. انجام آزمون‌هاي استاندارد رنگ‌هاي خوراكي

طرح‌هاي تحقيقاتي گروه
 1. دستيابي به دانش فني توليد رنگدانه ليتول روبين به منظور استفاده در ساخت جوهر چاپ بر روي كاغذ
 2. توليد نيمه صنعتي ماده رنگزاي زرد بازيك 28
 3. فروش دانش فني توليد درخشان كننده فلورسنتي شماره 9 در مقياس نيمه صنعتي
 4. توليد مواد رنگزاي بازيك آبي 41 و قرمز 46 در مقياس بنچ به عنوان دو رنگزاي اصلي پر مصرف در كشور
 5. تهيه رنگهاي ترموكروم لكو و بررسي خواص و ويژگيها
 6. سنتز رنگهاي جديد بر پايه ارتوكينونها با كمك روش الكتروشيميايي
 7. فرمولاسيون و تهيه پودر مواد رنگزاي ديسپرس
 8. مطالعه و بررسي حسگر زيستي نوري براي آمينها بر پايه آرايه دو بعدي
 9. طراحي و ساخت دستگاه راكتور الكتروشيميايي چندمنظوره
 10. امكان سنجي دستيابي به دانش فني مواد هسته زا و شفاف كننده پليمرها بر پايه سوربيتول
 11. شناسايي مواد رنگزاي مورد مصرف در خامه قالي و بهترين شيوه استخراج و بكارگيري آنها ( فاز اول: روناس )
 12. توليد الكتروشيميايي نفتوكينون، ماده اوليه پرمصرف در ساخت مواد رنگزا، از نفتالن موجود در قطران زغال سنگ
 13. بررسي خواص رنگرزي الياف پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس در حضور مواد ديسپرس كننده زيست سازگار
 14. سنتز سري جديدي از مواد رنگزا بر پايه بنزوتيازول و مطالعه خواص جذب امواج IR و خواص ضد ميكروبي آنها
 15. ساخت دستگاه اندازه گيري ثبات تصعيدي
 16. ساخت دستگاه بررسي رفتار نوري مواد رنگزاي فتوكروم
 17. بررسي اثرات كاتاليزوري مخلوط مايعات يوني به عنوان محيطي جديد و سبز در فرايند سنتز پيگمنت قرمز 254
 18. سنتز تعدادي از مواد رنگزاي ديسپرس بر پايه ايندولين به منظور رنگرزي الياف پلي استر
 19. بررسي خواص، كاربرد و سميت مواد رنگزاي مصرفي در فرش ايران
 20. فرمولاسيون و رنگرزي و شستشوي فرش دستباف
 21. سنتز يك ماده رنگزاي فلورسنتي جهت مصرف در مركب هاي چاپ
 22. ساخت پيگمنت آلي ليتول باريم
 23. تهيه نانوسنسور فلورسانس گازي به منظور شناسايي آمين هاي فرا دارويي
 24. بررسي خواص و كاربرد سطح فعال هاي دوقلوي كاتيونيك در فرآيندهاي نساجي
 25. اصلاح بيوپليمر كيتوسان با نانوساختار دنديمر و بررسي قابليت رنگزدايي و ضدميكروبي بر روي الياف نساجي
 26. سنتز رنگزاهاي جديد بر پايه نفتاليميد با خواص ضد ميكروبي
 27. سنتز و بررسي رفتار نوري پليمرهاي فتوكروم
 28. سنتز، شناسايي و بررسي خواص مواد رنگزاي نوين آنتي باكتريال بر پايه B- لاكتامها
 29. سنتز رنگزاي جديد پايه نفتاليميدي و بررسي خواص كالاي پلي استر و مخلوط پشم / پلي استر رنگرزي شده
 30. سنتز مواد رنگزاي اسيدي بر پايه مشتقات نفتاليميد ها و بررسي خواص رنگرزي آنها
 31. سنتز تعدادي از مواد رنگزاي فلورسنت بر پايه نفتاليميد براي ساخت پليمرهاي خود رنگ
 32. رنگرزي چرم با پيگمنتهاي نانو
 33. سنتز ماده رنگزاي فلورسنتي بر پايه آليل نفتاليميد و تهيه سنسور شيميايي
 34. سنتز ماده رنگزا بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
 35. ساخت و بررسي خواص پليمرهاي خودرنگ بر پايه رزين هاي آكريليك
 36. سنتز مواد رنگزاي ديسپرس- راكتيو نوين و بررسي خواص رنگرزي آنها بر مخلوط پنبه - پلي استر
 37. سنتز پيگمنت هاي دي كتوپيرولوپيرول در محيط الكتروليتهاي يوني و بررسي امكان تشكيل نانوپيگمنت ها
 38. سنتز تركيبات اسپيرونفتواكسازين و بررسي ويژگي هاي فتوكروميك و ترموكروميك آنها
 39. سنتز و بررسي خواص رنگرزي تعدادي از مواد رنگزاي راكتيو جديد بر پايه نفتاليميد
 40. سنتز پليمر ذاتاً رنگي بر پايه اكريليك از طريق گرافت كردن با نفتاليميدها
 41. سنتز و بررسي رفتار نوري تركيبات نوين فتوكروم بر پايه ازواسپيروپيران ها
 42. طراحي و ساخت سنسور رنگي جديد جهت شناسايي و اندازه ‌گيري يون سمي جيوه
 43. سنتز دندريمرها و اصلاح آن ها به وسيله تركيبات نفتاليميدي جهت تهيه مواد رنگزاي فلورسنتي
 44. سنتز و بررسي خواص سنسورهاي پليمري بر پايه مواد رنگزاي نفتاليميد
 45. مطالعه و بررسي رفتار نوري مواد رنگزاي جديد شيفت باز به منظور استفاده در سنسور نوري
 46. همانندسازي و تطبيق رنگي تونر چاپگر ليزرجت با كمك پيگمنت آلي خالص سازي شده
 47. حذف مواد رنگزا از پساب هاي رنگي به كمك آلجينات حاوي نانوذره مغناطيسي
 48. تهيه و بررسي خواص مركب جوهرافشان الكتروكروميك بر پايه 4-4 بي پيريدين
 49. سنتز و بررسي كاربرد رنگزاهاي فلورسنت بر پايه كومارين در چاپ افست
 50. تهيه ماده رنگزاي غذائي آنتوسيانين از منابع طبيعي
 51. جداسازي، شناسائي و خالص سازي تعدادي از رنگهاي طبيعي

تجهیزات موجود در گروه
 1. ترازوهای دقیق (چهار و پنج رقم اعشار)
 2. دستگاه آب مقطر گیری
 3. دستگاه تولید آب دیونیزه
 4. اسپكتروفتومتر UV-Visible (2 عدد)
 5. اسپکتروفوتومتر پروتابل PDA
 6. دستگاه Spray dryer
 7. دستگاهFreeze dryer
 8. دستگاه رنگرزي تحت فشار
 9. دستگاه اندازه گیری ثبات نوری
 10. دستگاه اندازه گيري ثبات شستشويي
 11. دستگاه اندازه گیری ثبات سایشی
 12. دستگاه اندازه گیری ثبات در مقابل عرق بدن
 13. دستگاه HPLC مجهز به سيستم Preparative
 14. دستگاه TLC
 15. هدايت سنج
 16. pH متر
 17. پمپ‌هاي هوا دهي
 18. شيكر
 19. دستگاه اندازه‌گيري نقطه ذوب
 20. مايكرو ويو (2عدد)
 21. حمام آب با كنترل كننده حرارتي
 22. حمام Ultrasonic
 23. پتانسيو استات گالوانواستات
 24. اسپكتروفلوريمتر
 25. دستگاه شبيه ساز نور خورشيد
 26. هود لامينار
 27. اتوكلاو
 28. انكوباتور
 29. دستگاه‌هاي رنگرزي
 30. دستگاه تست ثبات تصعيدي

مشخصات اعضاي گروه

ردیف نام و نام خانوادگی
سمت رایانامه (Email)
1
دكتر شهره روحانیعضو هيات علمي rouhani@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
2
پروفسور کمال الدین قرنجیگعضو هيات علميgharanjig@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
3
دكتر فرحناز نورمحمدیانعضو هيات علميnour@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
4
دكتر موسی صادقی کیاخانیعضو هيات علمي و سرپرست گروهsadeghi-mo@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
5
دكتر سیدمسعود اعتضاد عضو هيات علميetezad-ma@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
6
دكتر مژگان حسین نژادعضو هيات علميhosseinnezhad-mo@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
7
فرحناز صدردادرسكارشناس پژوهشيdadras-f@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
8
خدیجه موسی زادگانكارشناس پژوهشيThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it mousazadegan-kh@icrc.ac.ir
9
حجت خراطی كارشناس پژوهشي
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it kharrati-h@icrc.ac.ir

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک