English

معاونت توسعه، مدیریت و منابع

الف:وظایف عمومی معاون اداري مالي:

1- ابلاغ کلیه مصوبات،مقررات و آیین نامه هاي ابلاغی ازسوي رئیس موسسه به واحدهاي ذیربط و پیگیري و نظارت برحسن اجراي آن؛

2- تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح براي تصویب؛

3- ارائه گزارشهاي توجیهی لازم به رئیس موسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛

4- پیشنهاد افراد واجد شرایط براي تصدي سمت هاي مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمینان ازحسن اجراي وظایف آنها؛

6- برنامه ریزي،تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت هاي موسسه؛

7- همکاري با سایر معاونت هاجهت حسن اجراي برنامه هاي موسسه؛

8-انجام سایر امور محوله ازسوي رئیس موسسه؛

 

ب:وظایف اختصاصي معاون اداري مالي:

1-اداره و نظارت بر حسن اجراي کلیه امور اداري،مالی و عمرانی موسسه،مطابق با مصوبات مقررات و آئین نامه هاي مربوط؛

2-رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت برچگونگی گردش کارها و روشهاي کاري مورد

عمل در واحدهاي مختلف به منظور ایجادهماهنگی بین فعالیت هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرایی مؤسسه؛

3- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهاي مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوبه و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امناي ذیربط؛

4-تعیین وضعیت موجود موسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها ومشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردها يپیشنهادي در راستاي ارتقا به وضعیت مطلوب؛

5- ارائه گزارشهاي توجیهی لازم به رییس موسسه درخصوص وظایف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛

6- جمع آوري و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع موسسه و برنامه ریزي و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهاي لازم درجهت اجراي طرحهاي عمرانی مؤسسه؛

7- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداري ساختمان ها و تأسیسات موجود؛

8- تشکیل کمیته تدوین روشهاي اجرایی به منظور بهینه سازي سامانه تعاملات اداري بین واحدهاي تابعه با همکاري سایر معاونت هاي موسسه؛

9- استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی درجهت ایجاد انضباط مالی دربخشهاي مختلف موسسه؛

10-تدوین روشهاي اجرایی مناسب براي نگهداري ابنیه و تجهیزات موسسه به منظورحفظ و نگهداري از سرمایه هاي ملی موسسه؛

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک