English

فعالیتهای واحد امور پژوهشی

فعاليتهاي مديريت امور پژوهشي حوزه معاونت پژوهشي

الف) کميته منتخب ترفيع و ارتقایاعضاي هیات علمي موسسه

تشکيل و برگزاري جلسات کميته منتخب ترفيع و ارتقا موسسه با موضوعات زير براي هر يک از اعضاي محترم هیات علمي که حائز شرايط لازم در ارتباط با موضوع مربوطه باشند:

· بررسي و اعطاي ترفيع ساليانه

· بررسي تبديل وضعيت استخدامي

· بررسي ارتقا علمي به مراتب بالاتر

· بررسي احتساب سنوات قبل از رسمي شدن

· بررسي اعطاي پايه تشويقي

· پايه هاي بورس و فارغ التحصيلي و . . .

ب) شوراي موسسه

تركيب شوراي «مؤسسه»
1- رئیس «مؤسسه» (رئیس شورا)
2- معاونان «مؤسسه» 
3- مديران گروهها و رؤسای مراکز پژوهشی و فناوري وپژوهشکده هاي «مؤسسه»
4- دو تا چهار تن از اعضای هیأت علمی
تبصره1: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 مي توانند از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از «مؤسسه» و با نشخيص رئیس «مؤسسه» انتخاب شوند.
تبصره 2: اعضای مذکور در بند 4 با حکم رئیس «مؤسسه» برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
جلسات شوراي «مؤسسه»
جلسات «مؤسسه»دست كم هر ماه يك بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا، به شرط حضور رئيس شورا، رسميت مي‌يابد و تصميم‌هاي آن با رأي بيش از نصف به علاوه يك كل اعضاي شورا معتبر است .
تبصره : اداره جلسات شورا طبق آيين‌نامه داخلي شورا است.
وظايف و اختيارات شوراي «مؤسسه»
1- تصویب آیین نامه داخلی شورا
2- تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی و فناوري «مؤسسه» در چارچوب سیاستها و مصوبات «وزارت» 
3- تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی و فناوري«مؤسسه»
4- بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی و فناوري «مؤسسه» و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها 
5- بررسي و نظارت بر پيشرفت طرحهاي پژوهشي و فناوري طبق برنامه زمانبندي مصوب و در صورت لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها
6- تعیین داور يا هيأت داوران طرحهای پژوهشی و فناوري خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشي و فناوری «مؤسسه» معرفی می شوند 
7- ارزیابی نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی و فناوري «مؤسسه»
8- تأیید پيشنهاد تأسيس و انحلال گروههاي پژوهشي و فناوري به منظور ارسال به هيأت امنا براي تاييد و طي مراحل قانوني
9- برنامه ريزي براي ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و نحوه مشاركت و همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي با سایر مؤسسات مراكز آموزشی - پژوهشی و فناوری دولتي و غير دولتي كشور برابر ضوابط و مقررات مربوط 
همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی«مؤسسه»
10- تصويب آیین نامه های سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط 
11-بررسي و تصويب سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی کارکنان «مؤسسه» طبق ضوابط و مقررات مربوط
12-بررسي امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) «مؤسسه» و تعيين كمبود ها و پيشنهاد تامين آنها به رئيس «مؤسسه»
13-بررسي و تصويب خدمات و تسهيلات رفاهي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط 
14- تصویب آیین نامه های تألیف و ترجمه کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیتهای علمی و پژوهشی و فناوري «مؤسسه»
15- انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا يا رئیس «مؤسسه» به شورا محول می شود.

ج) كميته گرنت (پژوهانه اعضاي هیات علمي)

تشكيل كميته گرنت موسسه؛ به منظور ترغيب و تشويق اعضاي هیات علمي به انجام هر چه بيشتر فعاليتهاي پژوهشي و فراهم آوردن شرايط مناسب براي تحقق اهداف و برنامه هاي موسسه و اتخاذ سياست حمايتي با اعمال ضوابط مدون و تفويض اختيارات بيشتر به اعضاي هیات علمي درخصوص انجام فعاليتهاي پژوهشي از طريق تخصيص پژوهانه (Grant) تدوين گرديده است. مهمترين اهداف اعطاي گرنت عبارتند از:

· رسيدن به جايگاه ممتاز كشوري و برتر در منطقه در حوزه علوم و فناوري رنگ تا پايان برنامه توسعه پنجم

· ارتقا كيفي و گسترش كمي دستاوردهاي پژوهشي موسسه نظير مقالات، كتب تاليفي و نتايج پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي

· هدايت، حمايت و تشويق اعضاي هیات علمي موسسه به سوي توليد و انتشار علم و كمك به پايدار ماندن فعاليتهاي پژوهشي هدفمند اعضا هیات علمي

· ايجاد تسهيلات لازم به منظور تسريع روند اجراي فعاليتهاي پژوهشي موسسه از طريق اعطاي اختيارات بيشتر به اعضاي هیات علمي و تسهيل همكاري اعضاي هیات علمي با مراكز و سازمان هاي خارج از موسسه

· افزايش ميزان بهره وري و استفاده بهينه از منابع مالي پژوهشي در جهت ارتقا فعاليتهاي پژوهشي موسسه

· حمايت از اعضاي هیات علمي واجد شرايط و فعال در امور پژوهشي

· تشويق و ترغيب اعضاي هیات علمي به انجام فعاليتهاي پژوهشي به ويژه در قالب هسته ها و قطب هاي پژوهشي

· انجام پروژه هاي داخلي مصوب در گروه و شوراي پژوهشي و پروژه هاي فاز صفر

· ارزش گذاري علمي و ايجاد رقابت هاي سالم به منظور پشتيباني و تشويق مناسب اعضاي هیات علمي در فعاليتهاي پژوهشي

برخي از فعاليتهاي مرتبط با اين كميته عبارتند از:

· توزيع و دريافت فرمهاي گرنت

· دريافت مستندات و ساير اطلاعات لازم از مراجع ذيربط

· مقايسه و تطبيق اطلاعات اخذ شده با سالهاي قبل

· تطبيق اطلاعات بخشهاي مختلف با يكديگر و امتيازدهي و نهايي كردن آنها در جلسات كميته گرنت

· تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از فرمهاي گرنت اعضا و مقايسه آن با سالهاي گذشته

· ارائه پيشنهادات در خصوص گرنت(مبالغ و نحوة پرداخت و ... ) به هیاترئيسه

· محاسبه مبالغ گرنت مربوط به هر يك از اعضا با توجه به امتياز مكتسبه و بودجه اختصاص يافته به گرنت

· دريافت مستندات و تأييديه مربوط به تسويه گرنت سال قبل متقاضيان و انعقاد قرارداد جديد گرنت با متقاضياني كه تسويه نموده اند و ارسال دستور پرداخت آن به امور مالي موسسه

· تهيه آمار

· ساير موارد.

د) ساير فعاليتها

· جمع آوري اطلاعات و محاسبه امتيازات جهت تعيين هیات علمي و گروه پژوهشي نمونه موسسه.

· تدوين، ويرايش و تصحيح آيين نامه ، شيوه نامه و دستور العمل هاي مرتبط با حوزه پژوهش.

· بررسي درخواست هاي فرصت مطالعاتي، سفر علمي و... .

· جمع آوري و ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه به مراجع ذيربط در داخل و خارج از موسسه.

· استخراج آمار تفكيكي مربوط به فعاليتهاي انجام شده توسط هر يك از اعضاي هیات علمي در بازه هاي زماني يكساله و ارزيابي و امتيازدهي به آنها.

· ساير موارد.کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک