English

رزين و افزودنيها


زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه
 1. سنتز و اصلاح انواع رزين ها‌ و فرآيندهاي مربوط
 2. طراحي، فرمولاسيون و بهينه‌سازي انواع رزين هاي مصرفي در پوشش‌ها
 3. سنتز انواع افزودني هاي مصرفي در رنگ و پوشش‌ها
 4. طراحي و فرمولاسيون انواع چسب‌ها
 5. طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي مورد استفاده در تهيه و مشخصه يابي انواع رزين ها‌ و افزودني ها
 6. مطالعه خواص انواع رزين هاي مصرفي در پوشش‌ها
 7. مطالعه خواص انواع افزودني هاي مصرفي در پوشش‌ها
 8. مطالعه خواص انواع چسب‌ها

توانایی‌های گروه
 1. سنتز و اصلاح رزين‌هاي اپوكسي حلال پايه، پايه آبي و پودري
 2. سنتز و اصلاح رزين‌هاي آكريليك حلال پايه، پايه آبي و پودري
 3. سنتز و اصلاح رزين‌هاي يورتاني مورد مصرف در صنايع رنگ و پوشش
 4. سنتز و اصلاح رزين‌هاي پلي سولفايد مورد مصرف در صنايع رنگ و پوشش
 5. سنتز و بررسي خواص رزين هاي تابش پز
 6. سنتز و اصلاح رزين‌هاي آلكيد، پلي‌استرهاي اشباع و غير اشباع مورد مصرف در صنايع رنگ و پوشش
 7. سنتز و بررسي خواص افزودني هاي (ديسپرس كننده ها، هم ترازكننده ها و ....) مورد مصرف در صنايع رنگ و پوشش
 8. ارائه فرمولاسيون در کاربردهاي خاص و نوين انواع رزين ها، چسب‌ها و افزودني ها
 9. سنتز و بررسي خواص رزين هاي خود تميزشونده
 10. سنتز و بررسي خواص رزين هاي خود ترميم شونده
 11. سنتز و بررسي خواص رزين ‌هاي هوشمند
 12. بهينه سازي واكنشهاي پليمريزاسيون
 13. شبيه سازي و الگوسازي سينيتيك واكنش ها
 14. مشاوره، عيب يابي و ارائه راه حل‌ مشکلات در مراحل توليد، اجرا و سرويس‌دهي انواع رزين‌ها، چسب‌ها و افزودني ها
 15. انجام آزمونهاي شناسايي و مشخصه يابي رزين ها و پليمرها بر مبناي استانداردهاي داخلي و خارجي
 16. برگزاري دوره‌هاي كاربردي كوتاه و ميان مدت در زمينه رزين و افزودني هاي مورد مصرف در صنايع رنگ و پوشش

طرح‌هاي تحقيقاتي گروه
 1. اصلاح رزين هاي پلي سولفايد به كمك رزين اپوكسي و بررسي خواص آن
 2. سنتز رزينهاي آب پايه اكريليكي / نانو سيليكا
 3. سنتز رزينهاي پلي يورتاني پايه آبي و مطالعه خواص پوششي آنها
 4. سنتز و شناسايي رزين پلي سولفايد اپوكسي دارشده
 5. سنتز و شناسايي رزين پلي سولفايد تابش پز
 6. آماده سازي و بررسي خواص ضد ميكروبي (آنتي باكتريال) رزينهاي آب پايه حاوي نانوذرات نقره
 7. اثر شرايط واكنشي پليمريزاسيون امولسيوني پيكرينگ در تهيه ذرات كامپوزيتي هسته-پوسته
 8. سنتز و مطالعه رفتار اصلاح كننده هاي رئولوژي بر پايه يورتان
 9. بررسي ايزوترم و سينتيك جذب رنگزا روي ذرات اكسيد روي
 10. مطالعه گرما تحليلي بر خصوصيات پخت سامانه رزيني- سيلوكسان
 11. بررسي سنتز كوپليمرهاي پلي دي متيل سيلوكسان- پلي اتر بعنوان افزودنيهاي رنگ (ضد كف ها و هم ترازكننده ها)
 12. بررسي اثرات رزين پلي سولفايد بر پيونده هاي قيري
 13. تهيه مركب هاي رساناي جوهرافشان
 14. بررسي پايداري رزين آلكيد هوا خشك بلند روغن در محيط امولسيوني آبي
 15. بررسي تأثير حلال بر روي مورفولوژي مواد نانو كامپوزيتي اپوكسي سيليكا
 16. تهيه رزين هاي اپوكسي آمين اداكت (Adduct) جهت كاربرد در الكتروپوشش هاي كاتدي
 17. تهيه رزين هيبريدي الكيد / اكريليك آب پايه
 18. كپسوله كردن مواد رنگزاي ترموكروم با پليمرهاي اكريليكي
 19. بررسي اثر نانو ذرات سيليكا بر واكنش پخت و رفتار الكتروشيميايي پوشش اپوكسي
 20. سنتز نانوپودرهاي زيست سازگار و آنتي باكتريال تيتانيم دي اكسيد و استفاده از آنها در تهيه نانوكامپوزيت هاي هيبريدي با استفاده از امواج مافوق صوت
 21. بهينه‌ سازي زمان و نرخ حرارت‌ دهي مناسب در توليد تونر چاپگرهاي ليزرجت به روش انعقاد با استفاده از ديدگاه طراحي آزمايش
 22. امكان سنجي دستيابي به دانش فني مواد هسته زا و شفاف كننده پليمرها بر پايه سوربيتول
 23. امكان سنجي توليد ورني Voltatex E1151
 24. تهيه و تدوين اسناد فني مناقصه رنگ واگن هاي دوطبقه
 25. بررسي و امكان سنجي استفاده از رزين هاي تابش پز در مرمت و بازسازي كتيبه هاي مسي
 26. تدوين دستورالعمل اجرايي آماده سازي، اعمال و انتخاب سيستم پوششي مناسب جهت دكل هاي مخابراتي با پوشش گالوانيزه در استانهاي جنوبي كشور و تهيه معيارهاي پذيرش از تأمين كنندگان رنگ و سيستم هاي پوششي
 27. ايجاد دانش فني پودر PVC اسلاش مولدينگ
 28. بررسي امكان هيبريد سازي در پوشش هاي حفاظتي غني از روي
 29. مطالعه بر ساخت و خواص رزين اپوكسي- سيليكون
 30. تعيين Performance و نظارت بر اجراي آزمونهاي مربوط بر روي سيستم هاي پوششي 13 تا 18 شركت پارس پامچال و صدور تأييديه فني براي هر يك از سيستم هاي پوششي
 31. طراحي و سنتز دو نوع ديسپرس كننده آكريلاتي پلي كربوكسيليك اسيد
 32. سنتز فوق روان ساز بتن بر پايه كوپليمر پلي كربوكسيلات - پلي اتر
 33. كاهش ميزان انتشار مواد سمي آسفالت از طريق اصلاح قير نفتي با استفاده از پليمرهاي بازيافتي و قير طبيعي
 34. سنتز نانوذرات ZnS با استفاده از الگوها و پوشش هاي پليمري يا سيليسي و بررسي خواص نورتابي (لومينسنس) آن در حضور دوپنت هاي مختلف
 35. محاسبه تابع نفوذ مواد رنگزاي ديسپرس بر پايه نفتاليميدها بر روي الياف پلي اتيلن ترفتالات
 36. سنتز نانوكامپوزيت فريت نيكل- روي و بررسي خواص رئولوژيكي آن
 37. ساخت و بررسي خواص نوعي سرامر بر پايه اپوكسي - سيليكات جهت مصرف در پوششهاي ضد خوردگي
 38. بررسي تأثير عوامل موادي بر ساخت رزين اپوكسي اصلاح شده با رزين هاي سيليكوني
 39. تهيه و مطالعه خواص نوري نانوفيلمهاي پليمري چند لايه
 40. سنتز و شناسايي سوسپانسيون نانوذرات پليمري
 41. بررسي اثر ذرات نانو كلي (o-MMT) بر سينتيك پخت رزين اپوكسي
 42. بررسي اثر نانو لوله هاي كربني بر خواص سطحي پوشش هاي سيليكوني رها ساز جرم
 43. حذف رنگزاهاي مورد استفاده در صنعت چاپ از پساب ها با استفاده از نانوذرات سيليكاي عامل دارشده
 44. سنتز تونر چاپگرهاي ليزرجت به روش پليمريزاسيون سوسپانسيوني درجا بر پايه مونومر استايرن
 45. تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيتهاي هيبريدي نانو لوله هاي كربني و رزين اپوكسي پلي سولفايد
 46. تهيه نانولوله هاي كربني با استفاده از نانو مواد متخلخل
 47. سنتز ميكرو/ نانو كپسول هاي پليمري مورد كاربرد در پوشش هاي خود ترميم شونده
 48. سنتز و شناسايي رزين پر شاخه پلي استر يورتان آكريلات تابش پز
 49. رفتار رئولوژيكي نانو كامپوزيت هاي اپوكسي- خاك رس
 50. بهبود خواص مكانيكي حرارتي رزينهاي پايه آبي به كمك نانو سيليكا
 51. بهينه سازي فرمولاسيون و خواص رزين هيبريد آلكيد- آكريليك آب پايه
 52. سنتز نانوكامپوزيت بر پايه آكريليك / نانو ذرات نقره
 53. سنتز پليمر ذاتاً رنگي بر پايه اكريليك از طريق گرافت كردن با نفتاليميدها
 54. بررسي اثر نانو حوزه هاي سيليكايي بر رفتار ويسكو الاستيك پوشش هاي ضد خزه سيليكوني
 55. مطالعه رفتار نوري و مورفولوژي آميزه هاي تابش پز اكريلات پلي دي متيل سيلوكسان
 56. سنتز و بررسي رفتار الكتروبرنشاني تركيبات آلي- معدني بر پايه اپوكسي- پلي اتر
 57. بررسي اثر پيش ساز غير آلي بر خواص سطحي و نوري نانوپوشش هاي هيبريدي تابش پز
 58. اصلاح رزين با نانوذرات اكسيد روي براي استفاده در پوشش هاي پودري آنتي باكتريال
 59. سنتز و شناسايي يورتان اكريلات با عامليت تري متوكسي سيلان مورد استفاده در پوشش هاي هيبريدي تابش پز
 60. سنتز و شناسايي ماده افزودني سيليكون متاكريلات براي پوشش هاي تابش پز
 61. سنتز و شناسايي نانو هيبريدهاي يورتاني كاتيوني آب پايه با نانوذرات سيليكا/تيتان
 62. بررسي اثر نانوذرات خاك رس بر رفتار رئولوژيكي رزين اپوكسي پلي سولفايد
 63. سنتز و شناسايي رزين نوالاك اپوكسي آكريلات حاوي نانوذرات سيليكا
 64. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت پلی متيل متاکریلات - سيليكا تهیه شده با امواج فراصوت
 65. سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي تابش پز پلي دي متيل سيلوكسان يورتان دي متاكريلات نانو لوله هاي كربني
 66. سنتز و شناسايي اليگومر سه عاملي يورتان متاآكريلات تابش پز
 67. سنتز و شناسایی نانوهیبرید سيليكا/تيتان تابش پز با عنوان پوشش های کاتالیست نوری
 68. سنتز و شناسايي نانو هيبريد تابش پز اپوكسي آكريلات/ اكسيد آهن مغناطيسي

تجهیزات موجود در گروه
 1. کروماتوگرافي ژل- تراوايي (GPC)
 2. ويسكومتر چرخشي Brookfield
 3. پايلوت نيمه صنعتي 10 ليتري
 4. اندازه‌گير pH
 5. تبخير كننده چرخان
 6. همزن هاي مكانيكي ديجيتالي
 7. آون
 8. آون خلاء
 9. حمام اولتراسونيك
 10. هموژنايزر
 11. هدايت سنج
 12. پمپ تزريق
 13. هموژنايزر اولتراسونيك
 14. دستگاه همزن مغناطيسي
 15. راكتور يك ليتري دوجداره
 16. گردش دهنده/ حرارت دهنده سيالات
 17. دستگاه تست آتش پوششها
 18. دستگاه لايه نشان چرخشي
 19. انواع راكتورهاي آزمايشگاهي براي سنتز رزين و افزودنيها


مشخصات اعضاي گروه

ردیف نام و نام خانوادگی
سمت رایانامه (Email)
1
دکتر فرهود نجفیعضو هیات علمیfnajafi@icrc.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
2
دکتر بهزاد شیرکوند هداوندعضو هيات علميThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it shirkavand@icrc.ac.ir
3
دکتر علی جان نثاریعضو هيات علميThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it jannesari-a@icrc.ac.ir
4
دکتر محمدرضا صائبعضو هيات علمي و سرپرست گروهThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it saeb-mr@icrc.ac.ir
5
دکتر ملیحه پیشواییعضو هيات علميpishvaei@icrc.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
6
علی اصغر امیری حصیریكارشناس پژوهشيThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it aamiri@icrc.ac.irکلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک